Công văn số 553/BYT-TB-CT

Công văn số 553/BYT-TB-CT: Về việc tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Xem chi tiết

Công văn số 8423/BYT-TB-CT

Công văn số 8423/BYT-TB-CT: Về việc chuẩn bị điều kiện triển khai ứng dụng CNTT thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Xem chi tiết

Công văn số 9138/BYT-TB-CT

Công văn số 9138/BYT-TB-CT: Công văn gửi các Sở y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị...

Xem chi tiết

Công văn số 9139/BYT-TB-CT

Công văn số 9139/BYT-TB-CT: Công văn gửi các doanh nghiệp về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị...

Xem chi tiết